Swedeck

Swedeck är en konkurrenskraftig lösning för byggnader med behov av stora spännvidder, normalt 7-21 meter.

Swedeck form- och armeringssystem för platsgjutna ribbjälklag.

Systemet är lättanpassat till olika planlösningar och ger en lätt konstruktion. Dess egenskaper har framförallt värderats högt i byggen av typ sjukhus, köpcentra, bankhus, parkeringshus och industrier.

Platsgjuten kvalitet
Swedecksystemet ger den platsgjutna byggnadens höga kvalitet och möjlighet till individuell anpassning. Den totala konstruktionshöjden blir låg genom att primärbalkarna utföres inom och i samma nivå som ribbjälklaget. Swedeck bjälklag möter höga krav på brandmotstånd. Ljudisoleringsegenskaperna är bättre än för massiva bjälklag med motsvarande vikt.

Flexibel projektering ger kort byggtid
Vid ett platsgjutet bygge med Swedeck kan projektering och byggande drivas parallellt. Detta innebär att tiden från påbörjad projektering till dess att betongstommen är klar inte är längre än för prefabricerat byggande. Detaljutformningen av byggnaden behöver inte låsas i ett tidigt skede av projekteringen.

Bästa ekonomi vid stora spännvidder
Kostnadsjämförelser för olika betongbjälklag visar att Swedeck ribbjälklag har den lägsta sektionskostnaden vid större spännvidder.

Rationella installationer
Installationer av el, vvs, svagström etc görs enkelt i de utrymmen som finns mellan ribborna i bjälklaget. Det är lätt att göra installationsvänliga ursparningar för el, vatten och avlopp. Detta öppnar möjligheter för förändrat utnyttjande av lokalerna i framtiden.

Komplett konstruktionsservice
Vi ansvarar för dimensionering och detaljutformning av bjälklaget. I leveransen ingår kompletta ritningsunderlag, montageritningar och den materialspecifikation som ligger till grund för leveransen. Vid behov ställer våra montageinstruktörer upp vid byggstart.

Kvarsittande form eller ljudisolerande undertakselement
Den kvarsittande formen används mycket ofta som synligt undertak. Systemet är även anpassat för rationell uppsättning av ljudisolerande undertakselement där sådana krävs.

Snäva tidsramar? Känn dig trygg!

Är tidsmarginalerna snäva är det värdefullt att få så mycket tid som möjligt för planering och konstruktion. Arbetar Du med Swedeck formsystem kan du påbörja bygget utan att hela projekteringen är klar. Lägg till detta vår kompletta konstruktionsservice så kan du känna dig riktigt trygg.